خط مشی:

 •  رعایت حقوق معنوی و مادی کارفرما ، مشتری مداری و جلب رضایت کامل آنها
 •  انطباق کامل سیستم ها با نیازهای کاربران و اعمال خواسته های آنها
 •  به روز رسانی نظام مدیریت شرکت و کنترل کیفیت در تولید محصول منطبق بر آخرین دستاوردهای دنیا
 •  رعایت امانت داری کامل در حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان
 •  استفاده از ابزارهای و متدهای استاندارد برنامه نویسی
 •  تعهد خدمات و مشاوره حرفه ای در پیاده سازی راهکارهای مناسب اتوماسیون اداری مالی و صنعتی
 •  یکپارچگی واقعی اطلاعات و فرآیندهای سازمانی
 •  ارائه روش های جدید و مناسب در خدمات پشتیبانی
 •  اولویت دادن به خواستهای مشتریان و برقراری سازوکارهای لازم جهت تحقق آن
 •  تاکید بر حسن انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان
 •  افزایش و بروز نگه داشتن دانش تخصصی شرکت از راه تحقیق و توسعه (R&D) مستمر
 •  حاکم نمودن نظم و تفکر سیستمی و نظام مند نمودن سازمان و فرآیندها در شرکت
 •  بهبود مستمر در سیستم، فرآیندها، محصولات و خدمات شرکت
 •  بهبود، توسعه و بروزآوری زیرساختهای شرکت
 •  جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد و متعهد و برقراری برنامه های آموزش و توانمندسازی آنان
 •  ایجاد مکانیسم های انگیزشی جهت مشارکت موثر کارکنان در اهداف شرکت
 •  مشاوره تلفنی