آموزش زبان انگلیسی با آهنگ‌های روز دنیا

روشی نوآورانه برای فراگیری موثرتر زبان دوم

گوش دهید، همخوانی کنید، یاد بگیرید!

می خوای مهارت شنیداریتو تقویت کنی!

یاد گیری رو از همین جا شروع کن

مقدماتی

تصویر خواننده

Billie Eilish

Ilomilo

[Verse 1]

Told you not to worry
بهت گفتم که نگران نباشی

But maybe that’s a lie
ولی شاید اون یه دروغه

Honey, what’s your hurry?
عزیزم، برا چی عجله داری؟

Won’t you stay inside?
چرا داخل نمیمونی؟

Remember not to get too close to stars
یادت بمونه که زیاد به ستاره ها نزدیک نشی

They’re never gonna give you love like ours
اونا هیچوقت عشقی مثل عشقی که بین ما بود رو نمیدن

[Chorus]

Where did you go?
کجا رفتی؟

I should know, but it’s cold
من باید بدونم، ولی سرده

And I don’t wanna be lonely
و من نمیخوام تنها باشم

So show me the way home
پس به من راه خونه رو نشون بده

I can’t lose another life
من نمیخوام یه جون دیگه رو هم از دست بدم

Hurry, I’m worried
زود باش، من نگرانم

The world’s a little blurry
جهان یذره تاره

Or maybe it’s my eyes
یا شایدم چشمای منه

The friends I’ve had to bury
دوستایی که باید خاکشون میکردم

They keep me up at night
اونا منو تو شب بیدار نگه میدارن

Said I couldn’t love someone
گفتم که نمیتونم کسیو دوست داشته باشم

‘Cause I might break
چون ممکنه بشکنم

If you’re gonna die, not by mistake
و اگه قراره بمیری (بمیر) ولی نباید بخاطر اشتباهی که من کردم باشه

[Chorus]

So, where did you go?
پس، کجا رفتی؟

I should know, but it’s cold
من باید بدونم، ولی سرده

And I don’t wanna be lonely
و من نمیخوام تنها باشم

So tell me you’ll come home
پس بهم بگو که میای خونه

Even if it’s just a lie
حتی اگه دروغه

تصویر خواننده

Enrique Iglesias

Wish I Was Your Lover

You know I got this feeling that I just can’t hide

تو می‌‌دونی من، یک احساسی دارم كه نمی‌‌‌تونم پنهانش كنم

I try to tell you how I feel

من سعی می‌‌كنم كه به تو بگم احساسم چیه

I try to tell you but I’m me

من سعی می‌‌كنم كه به تو بگم ولی من

Words don’t come easily

كلمات به آسانی نمی‌‌‌آیند

When you get close I share them

وقتی تو نزدیك می‌‌شی اون‌‌ها رو تقسیم می‌‌كنم

I watch you when you smile

من تو را تماشا می‌‌كنم وقتی لبخند می‌‌زنی

I watch you when you cry

من تو را تماشا می‌‌كنم وقتی گریه می‌‌كنی

And I still don’t understand

و من هنوز نفهمیدم

I can’t find the way to tell you

راهی رو برای گفتن پیدا نكردم

I wish I was your lover

ای کاش من معشوق تو بودم

I wish that you were mine

من آرزو می‌‌کنم تو مال من بودی

Baby I got this feeling

عزیزم من این احساسی که دارم

That I just can’t hide

كه من نمی‌‌‌تونم پنهانش كنم

Don’t try to run away

سعی نكن فرار كنی

There’s many thing I wanna say

خیلی چیزها هست كه باید به تو بگم

No matter how it ends

فرقی نمی‌‌‌كنه چطوری تموم بشه

Just hold me when I tell you

فقط به من گوش كن وقتی كه بهت می‌‌گم

I wish I was your lover

ای کاش من معشوق تو بودم

I wish that you were mine

من آرزو می‌‌کنم تو مال من بودی

Baby I got this feeling

عزیزم من این احساسی که دارم

That I just can’t hide

كه من نمی‌‌‌تونم پنهانش كنم

Oh I need is a miracle

چیزی است كه من می‌‌خواهم یك معجزه است

Oh baby all I need is you

عزیزم همه چیزی كه من می‌‌خوام تو هستی

All I need is a love you give

همه چیزی كه می‌‌خوام یك عشقی است كه تو به من بدی

Oh baby all I need is you

اوه، عزیزم همه چیزی كه می‌‌خوام تویی

Baby you

عزیزم تو

I wish I was your lover

ای کاش من معشوق تو بودم

I wish that you were mine

من آرزو می‌‌کنم تو مال من بودی

Baby I got this feeling

عزیزم من این احساسی که دارم

That I just can’t hide

كه من نمی‌‌‌تونم پنهانش كنم

I wish I was your lover

ای کاش من معشوق تو بودم

I wish that you were mine

من آرزو می‌‌کنم تو مال من بودی

Baby I got this feeling

عزیزم من این احساسی که دارم

That I just can’t hide

كه من نمی‌‌‌تونم پنهانش كنم

I wish I was your lover

ای کاش من معشوق تو بودم

I wish that you were mine

من آرزو می‌‌کنم تو مال من بودی

Baby I got this feeling

عزیزم من این احساسی که دارم

That I just can’t hide

كه من نمی‌‌‌تونم پنهانش كنم

Just wanna be your lover

فقط می‌‌خواهم معشوق تو باشم

Just wanna be the one

فقط می‌‌خواهم یکی(تنها در رابطه با تو) باشم

Let me be the lover

بگذار معشوقت باشم

Let me be the one

بگذار من یکی باشم

Yeah Yeah

آره آره

Can we just talk? Can we just talk?

آیا می‌‌شه فقط صحبت کنیم؟ می‌‌شه؟

Talk about where we’re going

درمورد اینکه داریم کجا می‌‌ریم

Before we get lost, lend me me your thoughts

قبل اینکه گم شیم، افکارتو بهم قرض بده

Can’t get what we want without knowing

ما نمی‌تونیم به اون چیزی که می‌‌خوایم برسیم بدون اینکه بدونیم چیه

I’ve never felt like this before

هیچوقت تا حالا احساسی مثل این نداشتم

I apologize if I’m moving too far

معذرت می‌خوام اگه دارم بیش از حد پیشروی کنم

Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

Figure out where we’re going

بفهمیم داریم کجا می‌‌ریم

Yeah, started off right

آره، خوب شروع کردیم

I can see it in your eyes

من می‌تونم اینو از چشات بخونم

I can tell that you’re wanting more

من می‌تونم بفهمم که منو بیشتر می‌‌خوای

What’s been on your mind?

چی تو ذهنت می‌‌گذشت؟

There’s no reason we should hide

هیچ دلیلی نداره که ما چیزی رو پنهون کنیم

Tell me something I ain’t heard before

یه چیزی بهم بگو که قبلا نشنیده باشم

Oh, I’ve been dreaming about it

اوه، داشتم راجع بهش خیالپردازی می‌‌کردم

And it’s you I’m on

و من از تو مستم

So stop thinking about it

پس دیگه بهش فکر نکن

Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

Talk about where we’re going

راجع به اینکه داریم کجا می‌‌ریم

Before we get lost, lend me your thoughts(Yeah)

قبل اینکه گم بشیم، افکارتو به من قرض بده، اره

Can’t get what we want without knowing(No)

ما نمی‌تونیم به اون چیزی که می‌‌خوایم برسیم بدون اینکه بفهمیم چی هست(نه)

I’ve never felt like this before

من هیچوقت تا حالا احساسی مثل این نداشتم

I apologize if I’m moving too far

معذرت می‌خوام اگه دارم بیش از حد پیشروی می‌‌کنم

Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

Figure out where we’re going

بفهمیم داریم کجا می‌‌ریم

Oh, nah

اوه، نه

Penthouse view, left some flowers in the room

ویوی پنت هوس، چنتا گل توی اتاق گذاشتم

I’ll make sure I leave the door unlocked

مطمئن می‌‌شم که درو قفل نکنم

Now I’m on the way, swear I won’t be late

الان من تو راهم، قسم می‌‌خورم که دیر نمی‌‌‌کنم

I’ll be there by five o’clock

من راس ساعت پنج اونجام

Oh, you’ve been dreaming ’bout it

اوه تو داشتی راجع بهش فکر می‌کردی

And I’m what you want

و منم اونیم که تو می‌‌خوای

So stop thinking ’bout it

پس فکر کردن بهش رو تموم کن

Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

(Oh) Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

Talk about where we’re going

راجع به اینکه داریم کجا می‌‌ریم

Before we get lost, let me out first

قبل اینکه از دست بریم بزار من برم بیرون

Can’t get what we want without knowing

ما نمی‌تونیم به اون چیزی که می‌‌خوایم برسیم بدون اینکه بدونیم چیه

I’ve never felt like this before

هیچوقت تا حالا احساسی مثل این نداشتم

I apologize if I’m moving too far

معذرت می‌خوام اگه دارم بیش از حد پیشروی می‌‌کنم

Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

Can we just talk?

آیا می‌شه با هم حرف بزنیم؟

Figure out where we’re going

بفهمیم داریم کجا می‌‌ریم

Figure out where we’re going

بفهمیم داریم کجا می‌‌ریم

تصویر خواننده

Jennifer Lopez

Let It Be Me

If the day comes that you must leave
اگه یه روزی رسید که مجبور شدی تنهام بذاری
Let me be the ground to your feet
بذار من زمین زیر پات بشم
If the day comes that you feel weak
اگه یه روزی رسید که احساس ضعف کردی
Let me be the armor you need
بذار من سلاحی باشم که بهش نیاز داری

Oh, if falling in love is a crime
اگه عاشق بودن گناهه و
And the price to pay is my life
تاوانش به قیمت زندگی من تموم میشه
Give me the sword, bring all the knives
یه شمشیر به من بده، هر چی چاقو هست بیار
Hand me the gun, I will not run
یه تفنگ بده دستم، من از مرگ فرار نمیکنم
And when they spare everything but my pride
و وقتی بقیه حواسشون به همه چی هست غیر از غرور من
Don’t you worry, boy, don’t you cry
نبینم نگرانم باشی پسر، نبینم اشک بریزی
But when they ask who was the one
ولی وقتی ازت میپرسن نیمه گمشده ت کیه
Who did you love?
عشق زندگیت کیه؟
Let it be me
بذار اون آدم من باشم

If you ever meet your last breath
اگه یه روزی نفس آخر زندگیت رو تجربه کردی
Let me be the last word you say
بذار اسم من آخرین کلمه ای باشه که به زبون میاری
And if right comes, but you choose left
و اگه به جای مسیر درست ، تو مسیر اشتباهی پا گذاشتی
I will be the first to forgive
من اولین کسی هستم که اشتباهتو میبخشه

Oh, if Heaven is a beautiful place
اگه بهشت جای شگفت انگیزی باشه
But those gates don’t have enough space
ولی اونجا برای تو فضای کافی وجود نداشته باشه
And they lock you out, spare you no flame
و درهای بهشتو به روت ببندن، نمیذارم رنگ آتیشو ببینی
I will come down there on my wings
با بال پروازم میام اونجا سراغت
And when the angels call me a fool
و وقتی فرشته ها منو احمق صدا میکنن
For giving all my grace up for you
اونم بخاطر اینکه با تمام وجودم بهت محبت میکنم
I won’t look back, but when they ask
من جوابشون رو نمیدم، ولی وقتی ازت میپرسن
Who did you love?
عشق زندگیت کیه؟
Let it be me
بذار اون فرشته من باشم

Let it be me that you think of
بذار اونی که بهش فکر میکنی من باشم
When everything tells you to give it up
وقتی زمین و زمان بهت میگن تسلیم شو
Let it be me that will anchor your soul
بذار من لنگر دریای طوفانی زندگیت باشم

Until the clouds fall out of the sky
تا روزی که دیگه ابری تو آسمون نمونه
And the snow falls down in July
و تا روزی که تو فصل تابستون برف بباره
Let it be me that you think of
بذار اونی که بهش فکر میکنی من باشم
Let it be me, the one that you love
بذار اونی که عاشقشی من باشم
Until the flowers don’t bloom in May
تا روزی که گلها دیگه تو فصل بهار شکوفه نزنن
And forever runs out of days
و برای همیشه به پایان برسن
Let it be me, let it be me
بذار من اون آدم باشم، بذار من اون آدم باشم
The one that you love
کسی که تو عاشقشی
Let it be me
بذار من اون آدم باشم

Let it be me
بذار من اون آدم باشم
Let it be me
بذار من اون آدم باشم
Let it be me
بذار من اون آدم باشم
Let it be me
بذار من اون آدم باشم
Let it be me
بذار من اون آدم باشم
Oh, let it be me
بذار من اون آدم باشم

تصویر خواننده

Ed Sheeran

Bad habits

Every time you come around, you know I can’t say no
هر بار ک میایی سمتم میدونی ک نمیتونم بهت ن بگم
Every time the sun goes down, I let you take control
هر وقت ک خورشید غروب میکنه من میذارم کنترل اوضاع رو تو به دست بگیر ی
I can feel the paradise before my world implodes
من میتونم بهشت رو حس کنم قبل از اینکه دنیام از درون نابود بشه
And tonight had something wonderful
و امشب من یک چی ز فوق العاده دارم
(مخاطب اد در این آهنگ نیمه تاریکشه)
[Chorus]
My bad habits lead to late nights endin’ alone
عادت های بد من منو ب سمت نیمه شب ها سوق میدن که به تنهایی ختم میشه
Conversations with a stranger I barely know
به گفتگو کردن با یک غریبه کسی که به سختی میشناسمش
Swearin’ this will be the last, but it probably won’t
ه ر دفعه قسم میخورم این بار دیگه بار آخرمه، اما احتماال نخواهد بود
I got nothin’ left to lose, or use, or do
من چیزی برای از دست دادن یا استفاده کردن یا انجام دادن ندارم
My bad habits lead to wide eyes starin’ at space
عادت های بد من منو ب سمت چشمهای گشاد شده که به یه جا خیره شده سوق میده
And I know I’ll lose control of the things that I say
و میدونم که من کنترل حرف هایی که میزنمو از دست مید م
Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape
آره من دنبال یک راه خالصی بودم حاال نمیتونم فرار کنم
Nothin’ happens after two, it’s truе, it’s true
هیچ اتفاق خوبی بعد از ساعت دو نیمه شب نمیفته، این حقیقته، حقیقته
My bad habits lead to you
عادت های بد من منو به سمت تو هدایت میکنن
(منظور اد از تو نیمه تاریک وجودشه )
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوووووه-اوووه، اووووه- اووووه
My bad habits lead to you
عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوووووه-اوووه، اووووه- اووووه
My bad habits lеad to you
عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن
[Verse 2]
Every pure intention ends when the good times start
تمام نیات خوب به پایان میرسه وقتی ک لحظات خوب شروع میشه
Fallin’ over everything to reach the first-time spark
پایه همه چیزو به تن میمالم تا به جرقه بار اول برس م
It started under neon lights and then it all got dark
زی ر نور نئون شروع شد و بعد کامال تاریک میشه
I only know how to go too far
من فقط بلدم زیاده روی کنم
[Chorus]
My bad habits lead to late nights endin’ alone
عادت های بد من منو ب سمت نیمه شب ها سوق میدن که به تنهایی ختم میشه
Conversations with a stranger I barely know
به گفتگو کردن با یک غریبه کسی که به سختی میشناسمش
Swearin’ this will be the last, but it probably won’t
ه ر دفعه قسم میخورم این بار دیگه بار آخرمه، اما احتماال نخواهد بود
I got nothin’ left to lose, or use, or do
من چیزی برای از دست دادن یا استفاده کردن یا انجام دادن ندارم
My bad habits lead to wide eyes starin’ at space
عادت های بد من منو ب سمت چشمهای گشاد شده که به یه جا خیره شده سوق میده
And I know I’ll lose control of the things that I say
و میدونم که من کنترل حرف هایی که میزنمو از دست مید م
Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape
آره من دنبال یک راه خالصی بودم حاال نمیتونم فرار کنم
Nothin’ happens after two, it’s truе, it’s true
هیچ اتفاق خوبی بعد از ساعت دو نیمه شب نمیفته، این حقیقته، حقیقته
My bad habits lead to you
عادت هایبد من منو به سمت تو هدایت میکنن
(منظور اد از تو نیمه تاریک وجودشه )
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوووووه-اوووه، اووووه- اووووه
My bad habits lead to you
عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوووووه-اوووه، اووووه- اووووه
[Bridge]
We took the long way ’round
ما راه طوالی رو پیش گرفتیم
And burned ’til the fun ran out, now
و شعله گرفتیم تا وقتی که لحظات خوش تموم شد و حاال
[Chorus]
My bad habits lead to late nights endin’ alone
عادت های بد من منو ب سمت نیمه شب ها سوق میدن که به تنهایی ختم میشه
Conversations with a stranger I barely know
به گفتگو کردن با یک غریبه کسی که به سختی میشناسمش
Swearin’ this will be the last, but it probably won’t
ه ر دفعه قسم میخورم این بار دیگه بار آخرمه، اما احتماال نخواهد بود
I got nothin’ left to lose, or use, or do
من چیزی برای از دست دادن یا استفاده کردن یا انجام دادن ندارم
My bad habits lead to wide eyes starin’ at space
عادت های بد من منو ب سمت چشمهای گشاد شده که به یه جا خیره شده سوق میده
And I know I’ll lose control of the things that I say
و میدونم که من کنترل حرف هایی که میزنمو از دست مید م
Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape
آره من دنبال یک راه خالصی بودم حاال نمیتونم فرار کنم
Nothin’ happens after two, it’s truе, it’s true
هیچ اتفاق خوبی بعد از ساعت دو نیمه شب نمیفته، این حقیقته، حقیقته
My bad habits lead to you
عادت های بد من منو به سمت تو هدایت میکنن
(منظور اد از تو نیمه تاریک وجودشه )
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوووووه-اوووه، اووووه- اووووه
My bad habits lead to you
عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوووووه-اوووه، اووووه- اووووه
My bad habits lеad to you
عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن

متوسط

تصویر خواننده

Camila Cabello & Shawn Mendes

Señorita

I love it when you call me señorita

عاشق وقتایی هستم که منو سنیوریتا صدا میزنی

I wish I could pretend I didn’t need ya

ای کاش میتونستم وانمود کنم بهت نیازی ندارم

But every touch is oh la la la

اما هر لمست مثل اوه لا لا لاست

It’s true la la la

این حقیقته لا لا لا

Oooh I should be running

اوه من باید پا به فرار بذارم

Oooh you keep me coming for ya

اوه تو کاری میکنی که به سمتت بیام

 

[Verse 1: Shawn Mendes]

Land in Miami

در میامی فرود اومدم

The air was hot from summer rain

هوا به خاطر بارون تابستونی گرم بود

Sweat dripping off me

از بدنم عرق میریخت

Before I even knew her name la la la

قبل از اینکه اصلا اسم اون دختر رو بدونم اوه لا لا لا

It felt like oooh la la la

من حسی مثل اوه لا لا لا داشتم

Yeah no

آره نه

Sapphire moonlight

نور ماه به رنگ یاقوتی

We danced for hours in the sand

ما برای ساعت ها روی شن ها رقصیدیم

Tequila sunrise

تکیلا سانرایز

(تکیلا سانرایز یه کوکتل از تکیلا، آب پرتغال و شربته اناره)

Her body fit right in my hands la la la

بدن اون درست فیت دست های منه لا لا لا

It felt like oooh la la la yeah

من حسی مثل اوه لا لا لا داشتم آره

 

[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes]

I love it when you call me señorita

عاشق وقتایی هستم که منو سنیوریتا صدا میزنی

I wish I could pretend I didn’t need ya

ای کاش میتونستم وانمود کنم بهت نیازی ندارم

But every touch is oh la la la

اما هر لمست مثل اوه لا لا لاست

It’s true la la la

این حقیقته لا لا لا

Oooh I should be running

اوه من باید پا به فرار بذارم

Oooh you know I love it when you call me señorita

اوه میدونی که عاشق وقتایی هستم که منو سنیوریتا صدا میزنی

I wish it wasn’t so damn hard to leave ya

ای کاش دل کندن از تو انقدر برام سخت نبود

But every touch is oh la la la

اما هر لمست اوه لا لا لا

It’s true la la la

خیلی واقعیه لا لا لا

Oooh I should be running

اوه من باید پا به فرار بذارم

Oooh you keep me coming for ya

اوه تو کاری میکنی که به سمتت بیام

 

[Verse 2: Camila Cabello]

 

Locked in the hotel

در هتل حبس شدم

There’s just some things that never change

فقط یه چیزهایی هست که هیچوقت تغییر نمیکنن

You say that we’re just friends

تو میگی که ما فقط دوست معمولی هستیم

But friends don’t know the way you taste la la la

اما دوستها نمیدونن طعم همدیگه چجوریه لالالا

Cause you know it’s been a long time coming

چون تو میدونی که این عشق برای مدتیه که داره ساخته میشه

Don’t you let me fall

اما تو نمیذاری من درش سقوط کنم

Oooh, when your lips undress me

اوه وقتی لبهات باعث میشه لباس هامو در بیارم

Hooked on your tongue

از زبونت آویزون شدم

Oooh love, your kiss is deadly

اوه عشقم، بوست کشندست

Don’t stop

متوقف نشو

تصویر خواننده

Katy Perry

Roar

I used to bite my tongue and hold my breath
قبلا زبونم رو گاز میگرفتم و نفسمو نگه میداشتم.

Scared to rock the boat and make a mess
میترسیدم مشکل ایجاد کنم و اوضاع رو اشفته کنم.

So I sat quietly, agreed politely
براهمین ساکت می شستم و مودبانه موافقت میکردم

I guess that I forgot I had a choice
فکر کنم فراموش کردم که حق انتخاب دارم.

I let you push me past the breaking point
بهت اجازه دادم منو عقب بکشی

I stood for nothing, so I fell for everything
در مقابل هیچی نایستادم بنابراین برا هر چیز کوچکی زمین خوردم

You held me down, but I got up
من پایین نگه داشتی اما من برخاستم

Already brushing off the dust
گردوخاک رو تکون دادم

You hear my voice, your hear that sound
تو صدای فریاد منو میشنوی تو اون صدا رو میشنوی

Like thunder, gonna shake your ground
مثل رعد میخوام زمینی که روش ایستادی رو بلرزونم

You held me down, but I got up
من پایین نگه داشتی اما من برخاستم

Get ready cause I’ve had enough
اماده باش چون من هستم

I see it all, I see it now
 حالا همه رو میفهمم.

I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire
من چشمای مثل ببر و جنگنده رو دارم در میان اتش می رقصم.

Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR
چون من قهرمانم و تو میخوای صدای غرش و فریاد منو بشنوی

Louder, louder than a lion
بلند تر بلندتر از یک شیر

Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
چون من قهرمانم و تو میخوای صدای غرش و فریاد منو بشنوی

Oh oh oh oh oh oh
You’re gonna hear me roar
تو میخوای صدای غرش و فریاد منو بشنوی

Now I'm floating like a butterfly
حالا مثل پروانه در هوا پرواز میکنم

Stinging like a bee I earned my stripes
مثل زنبور میگزم . من راهمو پیدا کردم

I went from zero, to my own hero
از صفر شروع کردم و به قهرمانی که هستم رسیدم

You held me down, but I got up
من پایین نگه داشتی اما من برخاستم

Already brushing off the dust
گردوخاک رو تکون دادم

You hear my voice, your hear that sound
تو صدای فریاد منو میشنوی تو اون صدا رو میشنوی

Like thunder, gonna shake your ground
مثل رعد میخوام زمینی که روش ایستادی رو بلرزونم

You held me down, but I got up
من پایین نگه داشتی اما من برخاستم

Get ready cause I’ve had enough
اماده باش چون من هستم

I see it all, I see it now
 حالا همه رو میفهمم.

I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire
من چشمای مثل ببر و جنگنده رو دارم در میان اتش می رقصم.

Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR
چون من قهرمانم و تو میخوای صدای غرش و فریاد منو بشنوی

Louder, louder than a lion
بلند تر بلندتر از یک شیر

Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
چون من قهرمانم و تو میخوای صدای غرش و فریاد منو بشنوی

Oh oh oh oh oh oh
You’re gonna hear me roar
تو میخوای صدای غرش و فریاد منو بشنوی

Now I'm floating like a butterfly
حالا مثل پروانه در هوا پرواز میکنم

Stinging like a bee I earned my stripes
مثل زنبور میگزم . من راهمو پیدا کردم

I went from zero, to my own hero
از صفر شروع کردم و به قهرمانی که هستم رسیدم

پیشرفته

تصویر خواننده

Ariana Grande

7 Rings

Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles
آره، صبحانه گرون قیمت توی تیفانی (فروشگاه جواهرات) با بطری های نوشیدنی
Girls with tattoos who like getting in trouble
دخترایی با تتو که تو دردسر افتادنو دوست دارن
Lashes and diamonds, ATM machines
زیاده روی توی نوشیدنی خوردن، الماس و دستگاه های عابربانک
Buy myself all of my favorite things (Yeah)
برای خودم همه ی چیز هایی ک دوست دارمو میخرم

Been through some bad s–t, I should be a sad b—h
اتفاقای تلخی رو گذروندم، باید یه عوضی غمگین باشم
Who would have thought it'd turn me to a savage?
کی فکرشو میکرد (اون اتفاقات) منو به یه وحشی تبدیل کنه؟
Rather be tied up with cuffs and not strings
ترجیح میدم با دست بند بسته بشم تا طناب
Write my own checks like I write what I sing, yeah
چک هامو خودم مینویسم، همونطور که خودم آهنگامو مینویسم، آره

My wrist, stop watchin’, my neck is flossy
مچ دستم، بهش نگاه نکن، گردنم خیلی نازه
Make big deposits, my gloss is poppin’
پول های قلمبه توی بانک میذارم (پس اندازم زیاده)، لبام میدرخشه
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
موهام رو دوست داری؟ وای، ممنون، تازه خریدمش
I see it, I like it, I want it, I got it, yeah
میبینمش، خوشم میاد، میخوامش، میخرمش، آره

I want it, I got it, I want it, I got it
دلم بخوادش، خریدمش، دلم بخوادش، خریدمش (اونقدر پولدارم که هرچیو اراده کنم خواهم داشت)
I want it, I got it, I want it, I got it
دلم بخوادش، خریدمش، دلم بخوادش، خریدمش (اونقدر پولدارم که هرچیو اراده کنم خواهم داشت)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
موهام رو دوست داری؟ وای، ممنون، تازه خریدمش
(I see it, I like it, I want it, I got it (Yep
میبینمش، ازش خوشم میاد، میخوامش، میخرمش، آره

Wearing a ring, but ain't gon’ be no “Mrs.”
حلقه دستمه، ولی قرار نیس متاهل باشم
Bought matching diamonds for six of my b—s
برای شیش تا از دوستام حلقه الماس ست خریدم
I’d rather spoil all my friends with my riches
دلم میخواد همه دوستامو با پولام لوس کنم
Think retail therapy my new addiction
فکر کنم خرید درمانی اعتیاد جدیدمه
Whoever said money can’t solve your problems
هرکی گفته پول نمیتونه مشکلاتو حل کنه
Must not have had enough money to solve ’em
حتما واسه حلشون پول کافی نداشته
They say, “Which one?”, I say, “Nah, I want all of ’em”
اونا میگن کدومش؟ من میگم، نه، من همه شونو میخوام
Happiness is the same price as red-bottoms
خوشبختی و کفش های پاشنه بلند یه قیمتن (پول خوشبختی میاره)

My smile is beamin’ (Yeah), my skin is gleamin’ (Is gleamin’)
لبخندم سرزندس (آره)، پوستم میدرخشه (میدرخشه)
The way it shine, I know you’ve seen it (You’ve seen it)
جوری برق میزنه، که میدونم دیدیش (دیدیش)
I bought a crib just for (Just for) the closet (Closet)
یه گهواره خریدم فقط برای (فقط برای) اینکه بزارمش تو کمد (کمد)
Both his and hers, I want it, I got it, yeah
هم دخترونه هم پسرونه، دلم بخواد، گرفتمش، آره

I want it, I got it, I want it, I got it
دلم بخوادش، خریدمش، دلم بخوادش، خریدمش (اونقدر پولدارم که هرچیو اراده کنم خواهم داشت )
I want it, I got it, I want it, I got it (Baby)
دلم بخواد، خریدمش، دلم بخواد، خریدمش ( عزیزم)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it (Oh yeah)
مو هامو دوس داری؟جی ممنون تازه خریدمش(اوه، آره)
I see it, I like it, I want it, I got it (Yep)
میبینمش، ازش خوشم میاد، میخوامش، میخرمش، آره

Yeah, my receipts be lookin’ like phone numbers
آره، صورت حسابام شبیه شماره تلفنه
If it ain’t money, then wrong number
اگر پول نباشه، پس لابد شماره های بیخودیه
Black card is my business card
با بلک کارت (کارت مخصوص افراد ثروتمند) کار میکنم ( بلک کارت برام کارت معمولیه)
The way it be settin'the tone for me
جوری که راه رو برای من تعیین می کنه
I don’t mean to brag, but I be like, “Put it in the bag,” yeah
نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی میگم “بزارش تو کیف” (میخرمش)، آره
When you see them racks, they stacked up like my a-s, yeah
وقتی چوب لباسیا رو میبینی، روی هم جمع شدن درست مثل پشت من

Shoot, go from the store to the booth
فرز، از فروشگاه میرم به رستوران
Make it all back in one loop, give me the loot
و این چرخه رو تکرار میکنم، پول و دارایی رو بده من
Never mind, I got the juice
مهم نیست، چون اعتبار دست منه
Nothing but net when we shoot
هر چیزی میخوایم بهش میریسیم

Look at my neck, look at my jet
به گردنم نگاه کن، به جتم نگاه کن
Ain’t got enough money to pay me respect
پول کافی نداری که بهم احترام بزاری
Ain’t no budget when I’m on the set
وقتی سر صحنه فیلم برداری‌ام بودجه ته میکشه
If I like it, then that’s what I get, yeah
اگه ازش خوشم بیاد، پس همونه که میگیرمش، آره

I want it, I got it, I want it, I got it (Yeah)
مخوامش، دارمش، میخوامش، دارمش (آره)
I want it, I got it, I want it, I got it (Oh yeah, yeah)
میخوامش، دارمش، میخوامش، دارمش (اوه آره آره)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
موهام رو دوست داری؟ وای، ممنون، تازه خریدمش
I see it, I like it, I want it, I got it (Yep)
میبینمش، ازش خوشم میاد، میخوامش، میخرمش، آره

 مشاوره تلفنی