ارزشها و باورها

مدیران و کارکنان شرکت آریانا به این اصول باور دارند:

 

 

  •  احترام و تکریم مشتریان
  •  حفظ و ثبات کیفیت
  •  انضباط و قانون‌مداری
  •  به‌روز‌رسانی و رعایت استاندارد‎ها
  •  تامین رضایتمندی مخاطبین
  •  اخلاق‌مداری و ارزش‌گذاری به حرمت نفس
  •  توسعه و بهبود روابط ملی و فراملی
 مشاوره تلفنی